VOORWAARDEN

DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN PRO DRUM LOOPS. DE VOLLEDIGE VOORWAARDEN VERMELDEN DIE UW GEBRUIK VAN DE PRO DRUM LOOPS DOWNLOADEN WINKEL SERVICE. PRO DRUM LOOPS KUNNEN DE TOEGANG TOT DE PRO DRUM LOOPS WEIGEREN OM DE WINKEL TE DOWNLOADEN VOOR NIET-NALEVING MET EEN DEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZEER AANDACHTIG DOOR.

1. Pro Drum Loops

Pro Drum Loops is de aanbieder die wordt aangeboden op https://prodrumloops.com (de? Service?) Waarmee u digitale inhoud, zoals geluidsopnamen, kunt kopen onder de voorwaarden die hierin worden uiteengezet.

2. Acceptatie van voorwaarden

Door deze website te bezoeken en / of producten van Pro Drum Loops te kopen, stemt u zonder uitzondering in met alle hierin vermelde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze servicevoorwaarden, mag u de website niet gebruiken of onze producten kopen. Lees deze overeenkomst regelmatig, want we kunnen deze servicevoorwaarden op elk moment wijzigen. De toepasselijke voorwaarden blijven echter van kracht op de website op de datum van bestelling van de klant. Na wijziging betekent uw voortdurende gebruik van deze website dat u alle wijzigingen accepteert. Voor andere toegankelijke diensten van de Website, bent u onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe aanbieder die ze beheert. In elk geval nodigen wij u uit om de huidige gebruiksvoorwaarden op te slaan en af te drukken.

3. Geen garanties

Deze website wordt aangeboden? Zoals het is? zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Pro Drum Loops geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert Pro Drum Loops niet dat:

deze website zal constant beschikbaar zijn of helemaal niet beschikbaar zijn; of
de informatie op deze website is volledig, waar, nauwkeurig of niet-misleidend.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, enig advies. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische, financiële of medische zaken, moet u een geschikte professional raadplegen.

4. Beperkingen van aansprakelijkheid

Pro Drum Loops is niet aansprakelijk jegens u (ongeacht het contractrecht, het wetsvoorstel of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

voor zover de website gratis wordt verstrekt, voor enig direct verlies; voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of voor zakelijke verliezen, inkomstenderving, inkomsten, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn zelfs van toepassing als Pro Drum Loops uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van het potentiële verlies.

5. Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website kan enige wettelijke garantie uitsluiten of beperken die onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website-disclaimer kan de aansprakelijkheid van Pro Drum Loops uitsluiten of beperken met betrekking tot:

? dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Pro Drum Loops;
? fraude of frauduleuze voorstelling van zaken van Pro Drum Loops; of
? materie die illegaal of onwettig zou zijn voor Pro Drum Loops om uit te sluiten of te beperken.

6. Redelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze disclaimer redelijk zijn.

Als u niet denkt dat ze redelijk zijn, mag u deze website niet gebruiken.

7. Andere partijen

U aanvaardt dat Pro Drum Loops als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claims tegen Pro Drum Loops zult indienen? functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid die in deze website-disclaimer zijn opgenomen, Pro Drum Loops beschermen? officieren, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers, evenals Pro Drum Loops.

8. Niet-afdwingbare bepalingen

Als enige bepaling van deze website-disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder toepasselijk recht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze website-disclaimer.

9. Leeftijdsvereiste

Deze service is alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder. Als u 13 jaar of ouder bent maar jonger dan 18 jaar, raadpleegt u deze algemene voorwaarden met uw ouder of voogd. Door u aan te melden voor de Service, verklaart en garandeert u dat u 13 jaar of ouder bent en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Elk gebruik van de Service door een persoon jonger dan 13 jaar is ongeautoriseerd en zonder vergunning.

10. Aanstootgevend materiaal

U begrijpt dat u door het gebruik van de Service inhoud kunt tegenkomen die als aanstootgevend, vulgair, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend kan worden beschouwd, welke inhoud al dan niet is geïdentificeerd als expliciet taalgebruik. Uw gebruik van de Service is op eigen risico en Pro Drum Loops is niet aansprakelijk voor inhoud die aanstootgevend, vulgair, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend kan zijn.

11. Inhoudstypes

De beschrijvingen en informatie, zoals genres, subgenres, categorieën, subcategorieën en dergelijke, worden alleen voor het gemak verstrekt en u erkent en gaat ermee akkoord dat Pro Drum Loops de nauwkeurigheid ervan niet garandeert.

12. Privacybeleid

De service is onderhevig aan Pro Drum Loops? Privacybeleid, dat uitdrukkelijk deel uitmaakt van deze Overeenkomst. Bekijk alstublieft Pro Drum Loops? Privacybeleid.

13. Digitale levering (downloaden)

De website biedt drumlussen die kunnen worden gedownload in AIF-, WAV- en ZIP-bestandsindeling. Gebruik uw persoonlijke login en wachtwoord om toegang te krijgen tot het downloadgebied. De downloadlink is geldig totdat de download is opgenomen en voltooid en blijft ten minste 72 uur geldig vanaf het moment van aankoop. Na voltooide aankoop ontvangt u ook een e-mail met uw persoonlijke downloadlink.

14. Restitutie- en retourbeleid

We hebben een volledig vervangingsbeleid voor beschadigde of niet-bezorgde bestanden. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om ervoor te zorgen dat bestanden in perfecte staat zijn wanneer ze worden afgeleverd, zal Pro Drum Loops in het geval dat bestanden beschadigd aankomen een volledige vervanging bieden als de goederen op enigerlei wijze defect blijken te zijn. Beschadigde tracks worden alleen geruild voor dezelfde titel. Vanwege het speciale gedigitaliseerde karakter van onze producten en het gemak waarmee ze kunnen worden gedupliceerd, worden er geen terugbetalingen gedaan, maar worden problematische bestanden vervangen. Ook in geval van opzegging of opschorting van uw account, abonnement of lidmaatschap, beschadiging, vernietiging of verlies van uw producten, is restitutie niet van toepassing.

15. Registratiegegevens

U stemt ermee in om juiste, actuele en volledige informatie over u te verstrekken die nodig kan zijn om u te registreren bij de Service en op andere punten die nodig kunnen zijn tijdens het gebruik van de Service (? Registratiegegevens?). U stemt er verder mee in uw registratiegegevens te onderhouden en bij te werken zoals vereist om deze op elk gewenst moment nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Pro Drum Loops heeft het recht om naar eigen goeddunken, maar zonder enige verplichting, de waarheid en juistheid van de registratiegegevens te allen tijde te bevestigen of anderszins te verifiëren. Pro Drum Loops kan uw rechten op de Service op elk moment beëindigen als de door u verstrekte informatie vals, onjuist of onvolledig is. U stemt ermee in dat Pro Drum Loops de door u verstrekte registratiegegevens (inclusief creditcardgegevens) mag opslaan en gebruiken voor gebruik bij het onderhouden van uw accounts en factureringskosten voor uw creditcard.

16. Uw account

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw wachtwoord en identificatie, en voor het beperken van toegang tot uw computer. U mag uw accountgegevens niet aan anderen bekendmaken of de account van iemand anders gebruiken. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op of via uw account en u stemt ermee in om Pro Drum Loops onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Pro Drum Loops is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van uw account.

17. Beveiliging

U begrijpt dat de Service en de inhoud die via de Service beschikbaar is, zoals geluidsopnamen, video's en gerelateerde illustraties (? Producten?), Een beveiligingskader bevatten met behulp van technologie die digitale informatie beschermt en uw gebruik van Producten beperkt tot bepaalde vastgestelde gebruiksregels. door Pro Drum Loops en zijn licentiegevers (? Gebruiksregels?). U stemt ermee in zich te houden aan dergelijke gebruiksregels en u stemt ermee in geen beveiligingscomponenten te overtreden of te proberen. U stemt ermee in geen van de beveiligingscomponenten om welke reden dan ook te proberen een andere persoon te reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te manipuleren. Gebruiksregels kunnen worden gecontroleerd en gecontroleerd door Pro Drum Loops voor nalevingsdoeleinden, en Pro Drum Loops behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels af te dwingen met of zonder kennisgeving aan u. Lees de gebruiksregels in sectie 19 van deze overeenkomst zorgvuldig door.

18. Beperkte licentie

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor gebruik van de Service en dat u zich geldig hebt geregistreerd om de Service te gebruiken, verleent Pro Drum Loops u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Service en van de Producten die beschikbaar zijn via de Service in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief de gebruiksregels. U erkent en stemt ermee in dat de producten die beschikbaar zijn via de Service aan u in licentie worden gegeven, niet worden verkocht, ook al verwijzen we naar? Aankoop? of? koopprijs ?, en u erkent dat het downloaden van geluidsopnamen geen toekenning of afstand van rechten van de auteursrechteigenaren op dergelijke geluidsopnamen en de onderliggende muzikale composities daarin inhoudt. Elk gebruik van de Service of van de Producten die beschikbaar zijn via de Service anders dan specifiek hierin toegestaan, is strikt verboden en beëindigt automatisch de hierin verleende licentie.

19. Gebruiksregels

U erkent en stemt ermee in om de Service, inclusief de Producten die beschikbaar zijn via de Service, te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke Gebruiksregels:

 1. U stemt ermee in zich niet te registreren voor een account namens iemand anders of van een groep of entiteit;
 2. U stemt ermee in de Producten niet te gebruiken, verkopen, doorverkopen, verhuren, delen, overdragen, licentiëren of anderszins aan anderen te verstrekken, behalve zoals hierin voorzien;
 3. Elk product dat u koopt, mag maximaal 5 keer worden gedownload, alle formaten gecombineerd, maar u erkent dat u een product niet tegelijkertijd op meerdere locaties kunt gebruiken. De downloadlinks worden in uw digitale locker bewaard totdat u uw maximale downloadlimiet per link heeft bereikt. Zodra de downloadlimiet is bereikt, is de link gedeactiveerd;
 4. Niettegenstaande het voorgaande is het uw verantwoordelijkheid om het Product niet te verliezen, te vernietigen of te beschadigen zodra u een Product hebt gekocht en Pro Drum Loops niet aansprakelijk is in geval van verlies, vernietiging of schade;
 5. U stemt ermee in geen datamining, robots, scraping of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken;
 6. In het geval dat Pro Drum Loops een deel van de Service wijzigt of de Service stopzet, wat Pro Drum Loops naar eigen goeddunken doet, erkent u dat u de Service en de Producten mogelijk niet langer kunt gebruiken of gebruiken. in dezelfde mate als voorafgaand aan een dergelijke wijziging of stopzetting, en dat Pro Drum Loops in dat geval niet aansprakelijk voor u is; en
 7. U erkent en gaat ermee akkoord dat u absoluut geen intellectuele eigendomsrechten verkrijgt op het Product dat u downloadt, inclusief, zonder beperking, geen enkele synchronisatierechten.

Pro Drum Loops behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

20. Beschikbaarheid en prijzen van producten

U erkent en gaat ermee akkoord dat de producten die voor u beschikbaar zijn, de producten zijn die beschikbaar zijn in het land waarin de creditcard die u tijdens het registratieproces heeft aangewezen, is uitgegeven.

Pro Drum Loops behoudt zich het recht voor om alle Producten die beschikbaar zijn in de Service en de prijs van dergelijke Producten op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen.

21. Betaling voor producten

U stemt ermee in te betalen voor alle Producten die u via de Service koopt, en dat Pro Drum Loops uw creditcard belast voor alle gekochte Producten, en voor eventuele extra bedragen (inclusief toepasselijke belastingen) die kunnen worden gegenereerd door of in verband met uw Account . U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en voor het verstrekken van geldige creditcardgegevens aan Pro Drum Loops voor de betaling van alle kosten. Alle kosten worden in rekening gebracht op de creditcard die u tijdens het registratieproces aanwijst. Als Pro Drum Loops geen betaling ontvangt van uw creditcardmaatschappij of zijn agent, stemt u ermee in om alle op verzoek van Pro Drum Loops verschuldigde bedragen te betalen. Uw account kan zonder kennisgeving worden gedeactiveerd als de betaling achterstallig is, ongeacht het bedrag in dollars.

Alle betalingen moeten worden gedaan door VISA, MasterCard en American Express, of via Paypal. Pro Drum Loops accepteert geen contant geld, cheques of andere betalingsvormen. ZOALS TUSSEN U EN PRO DRUM LOOPS, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR HET BETALEN VAN BEDRAGEN VOOR DIENSTEN DIE OP UW CREDITCARD WORDEN GEFACTUREERD DOOR EEN DERDE PARTIJ DIE TOEGANG TOT UW CREDITCARD OF CREDITCARD-NUMMER HEEFT GEHOUDEN, ZELFS OF NIET DERGELIJKE BEDRAGEN WERDEN DOOR U GOEDGEKEURD.

22. Belastingen

U bent verantwoordelijk voor het betalen van overheidsbelastingen die worden geheven op uw gebruik van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, omzetbelasting, gebruik of btw.

23. Onbevoegde kosten

Tenzij u Pro Drum Loops binnen zestig (60) dagen nadat ze voor het eerst op uw creditcardafschrift verschijnen, op de hoogte brengt van eventuele discrepanties of ongeautoriseerde afschrijvingen, worden ze geacht door u te zijn geaccepteerd voor alle doeleinden, inclusief het afhandelen van vragen van uw kaartuitgever. U ontheft Pro Drum Loops van alle aansprakelijkheden en claims van verlies als gevolg van fouten of discrepanties die niet binnen zestig (60) dagen na de eerste verschijning op een factuur of creditcardafschrift aan Pro Drum Loops worden gemeld.

24. Technische problemen

Soms kunnen technische problemen de levering van uw Product vertragen of verhinderen. Uw exclusieve en enige rechtsmiddel met betrekking tot een Product dat niet binnen een redelijke termijn wordt geleverd, is vervanging van dat Product of terugbetaling van de prijs betaald voor dat Product, zoals bepaald door Pro Drum Loops.

25. Verwijdering van inhoud

Pro Drum Loops en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving de toegang tot Producten, inhoud of andere materialen die deel uitmaken van de Service te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. Pro Drum Loops is niet aansprakelijk voor het verwijderen of uitschakelen van toegang tot dergelijk Product, inhoud of materiaal.

26. Intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat de Service, Pro Drum Loops en alle Producten en andere inhoud op dergelijke website en beschikbaar via de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwerpen, tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, audioclips, video's, informatie, redactionele inhoud, gegevenscompilaties, selectie en rangschikking van bestanden, links en software, zijn eigendom van Pro Drum Loops en / of haar licentiegevers en worden beschermd door toepasselijk intellectueel eigendom en auteursrecht. U stemt ermee in dergelijke eigendomsinformatie en materialen op geen enkele manier te gebruiken, behalve voor het gebruik van de Service in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief de Gebruiksregels. U verkrijgt geen rechten onder deze Overeenkomst op enig intellectueel eigendom.

19. Auteursrechtclaims

Pro Drum Loops houdt zich aan alle relevante auteursrechtwetten en zal alle ontvangen claims van auteursrechtschendingen beoordelen en inhoud verwijderen die wordt geacht te zijn geplaatst of gedistribueerd in strijd met dergelijke wetten. Geef ons het volgende op om een claim in te dienen:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die bevoegd is om namens hem te handelen;
 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
 3. Een beschrijving van het inbreukmakende materiaal en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 4. Uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en e-mail;
 5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding correct is en, op straffe van straffen voor meineed, dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

Claims kunnen worden verzonden naar hello@prodrumloops.com

20. Beëindiging van de service

Pro Drum Loops heeft het recht om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Pro Drum Loops is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het uitoefenen van dergelijke rechten.

21. Beëindiging

Als u faalt of Pro Drum Loops vermoedt dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een van de bepalingen van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het niet betalen van verschuldigde kosten, het niet verstrekken van Pro Drum Loops van een geldige creditcard of met nauwkeurige en volledige registratiegegevens, het niet beschermen van uw accountgegevens, schending van de gebruiksregels of schending of andere schending van derden? rechten, Pro Drum Loops, naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving aan u, (i) deze Overeenkomst beëindigen en / of uw Account deactiveren, en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen; en / of (ii) toegang tot de Service (of een deel daarvan) uitsluiten.

22. Gebruik van uw gegevens

Als uw account wordt gedeactiveerd of deze overeenkomst wordt beëindigd, kan Pro Drum Loops sommige door u verstrekte informatie bewaren om te voldoen aan de wet en / of zijn contractuele verplichtingen met derden en / of om latere registratie bij de Service te voorkomen.

23. Toepasselijk recht

U stemt ermee in dat de wetten van de staat New Jersey in de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met principes van conflicterende wetten, deze overeenkomst zullen regelen. Alle acties of geschillen van welke aard dan ook met betrekking tot deze Overeenkomst en de Service zullen uitsluitend worden berecht door de staats- of federale rechtbanken in Trenton, New Jersey, en u stemt in met een dergelijke locatie en jurisdictie.

24. Opdracht

U mag deze Overeenkomst niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Drum Loops. Pro Drum Loops kan deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u toewijzen.

25. Wijzigingen in deze overeenkomst

Pro Drum Loops kan de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen, herzien, bijwerken, aanvullen of anderszins wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Pro Drum Loops te allen tijde nieuwe of aanvullende regels, beleidsregels, voorwaarden of bepalingen oplegt aan uw gebruik van de Service. U stemt er hierbij mee in dat het plaatsen op de website van Pro Drum Loops van een kennisgeving van wijziging of van een gewijzigde overeenkomst als voldoende kennisgeving wordt beschouwd. Al dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. Uw voortdurende gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met deze nieuwe voorwaarden, blijf dan de Service niet gebruiken en sluit uw Account. Het is uw verantwoordelijkheid om de website van Pro Drum Loops regelmatig te controleren om te bepalen of deze voorwaarden zijn gewijzigd en om dergelijke wijzigingen te bekijken.

26. Taal

U accepteert dat Engels de taal van deze overeenkomst is en dat de Engelse versies van deze overeenkomst en van het privacybeleid prevaleren.

27. Inzendingen en klachten

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback, klachten of andere informatie over de Service die u aan Pro Drum Loops wilt verstrekken, worden gedaan via het gedeelte Contact met ons op de website van The Drum Drums of de verstrekte e -mail adres: hello@prodrumloops.com.

28. Elektronische communicatie

UW AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT OM COMMUNICATIE VAN PRO DRUM LOOPS ELEKTRONISCH TE ONTVANGEN. ALS GEBRUIKER VAN DE SERVICE KUNNEN PRO DRUM LOOPS VAN TIJD TOT TIJD E-MAILS UPDATES OVER DE SERVICE OF DE WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST VERZENDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT AL DEZE E-MAILS-UPDATES EN ANDERE COMMUNICATIES DIE PRO DRUM LOOPS AAN U BIEDEN, ELEKTRONISCH VOLDOEN AAN ENIGE WETTELIJKE EISEN DIE DERGELIJKE COMMUNICATIES SCHRIJVEN.

Laatst bijgewerkt: 2 april 2018